Nacházíte se na: Úvodní stránka Evropský sociální fond v ČR

Evropský sociální fond v ČR

Společenský účelná pracovní místa

Registrační číslo: Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

 

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od 03.12.2012 do 31.05.2013 bylo u zaměstnavatele HELIA TRADE, spol. s r.o., IČ: 258 15 164 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 42.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 35.700 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 6.300 Kč.

 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotní postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Helia Trade, spol. s.r.o v letech 2009 - 2011

Registrační číslo:
 CZ.1.04/1.1.2/23.00197

Částka: 1 986 500,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. srpen 2009 až 31. července 2011

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o., na zvyšování jejich kvalifikačních předpokladů a odborných znalostí ve vazbě na strategické cíle společnosti pro rok 2009-2011. Na základě důkladné analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny a hodnocení zaměstnanců byly identifikovány oblasti vzdělávání , které jsou zařazeny do vzdělávacího plánu projektu. V rámci projektu budou všichni zaměstnanci bez ohledu na výkon pracovních pozic (management, obchod, servis, administrativa) školeni v několika oblastech, které byly identifikovány jako klíčové pro jejich další rozvoj. Prostřednictvím vzdělávacího procesu bude podpořena celá cílová skupina projektu – 48 zaměstnanců firmy HELIA TRADE, spol. s r.o.

 

Konkrétní aktivity projektu:

 

  • Zahájení projektu, představení projektu včetně realizačního týmu zúčastněným zaměstnancům
  • pořízení zařízení a vybavení pro výuku
  • realizace kurzů Uzavřené a otevřené kurzy Soft skills
  • realizace kurzů Uzavřené a otevřené kurzy Počítačová gramotnost
  • realizace odborného cizojazyčného vzdělávání
  • průběžné a závěrečné zhodnocení projektu; průběžný monitoring a řízení projektu.

 

 

Cíle projektu

Cílem projektu je investicemi do vzdělávání zvýšit odbornou kvalifikaci zaměstnanců, jejich adaptabilitu na změny, hodnotu a konkurenceschopnost na trhu práce a zlepšit jejich zaměstnatelnost. Konkrétním cílem je dosáhnout vyšší úrovně znalostí v oblasti komunikace se zákazníky, v interní komunikaci mezi zaměstnanci navzájem a mezi managementem a zaměstnanci i zákazníky a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti realizací komplexního systému vzdělávání zaměstnanců.

 

Průběh projektu

Projekt je plánován na 24 měsíců. V průběhu realizace projektu proběhnou kurzy zaměřené na komunikaci v obchodě a managementu, na zdokonalení a prohloubení práce na PC. Napříč celým projektem bude probíhat odborné cizojazyčné vzdělávání. Zaměstnanci byli pro účast na jednotlivých kurzech vybíráni na základě několika kritérií (pravidelné hodnocení, návrh nadřízeného, aktuální potřeby firmy a vlastní zájem o vybraný kurz).

 

Výsledky

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firmy HELIA TRADE spol. s r.o. Každý zaměstnanec má svůj plán školení, který se bude průběžně aktualizovat. Zaměstnanci na obchodních a administrativních pozicích se zdokonalí v oblasti obchodních dovedností a jednání se zákazníkem, minimalizací stresu, zlepšení rétorických a prezentačních dovedností. Vzhledem k tomu, že společnost spolupracuje se zahraničními dodavateli, ne nezbytné prohloubit a zdokonalit si zejména odborné cizojazyčné komunikační dovednosti. Prostřednictvím vzdělávacích programů v tomto projektu se zaměstnanci zdokonalí ve výše uvedených oblastech, tím posílí své silné stránky a minimalizují své slabé stránky, zefektivní svou práci a tím i práci svých podřízených. 
Celkem se vzdělávacích aktivit v rámci projektu zúčastní 48 zaměstnanců firmy.

 

Mezinárodní spolupráce

V rámci aktivit projektu se nepředpokládá mezinárodní spolupráce.

 

Partneři

Na realizaci projektu se nepodílejí žádní partneři.

 

Realizátor projektu

Název: HELIA TRADE, spol. s r.o.
IČ: 25815164
Ulice: I.P.Pavlova 738/116
Město: Olomouc
PSČ: 779 00 Olomouc 

 

Kontaktní osoba

Kontakt: Zuzana Smičková, smickova@heliasport.cz, tel.: 732 111 267
WWW: www.heliasport.cz
Prezentace projektu OPLZZ


Rychlý kontakt