Vítáme Vás v novém eshopu a věříme, že budete v novém nákupním prostředí spokojeni.

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících shromažďuje společnost Helia Trade s. r. o. a K3 Sport s. r. o. v souladu s platnými zákony České republiky, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající pro svou vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.

1.1 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, adresa elektronické pošty, číslo účtu, číslo občanského průkazu a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat pomocí emailu osobniudaje@heliasport.cz.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

1.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při přihlášení k novinkám formou newslettru nebo SMS) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

1.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

1.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

2.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

© 2005–2018 Helia Trade s.r.o.
Vytvořilo FEO
Kategorie
Nahoru
Profil
Košík